Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Sádhana

Vid. Kathakali

Sainete

Peza cómica breve de carácter xocoso e que forma parte da tradición popular do teatro español.

Sátira

Procedemento polo que se critican e esaxeran comportamentos e vilezas da sociedade nunha época determinada e que se resolve como un recurso da comicidade moi empregado pola farsa ou pola comedia en xeral.

Satírico, Drama

Xénero da Grecia Clásica, intepretado por un coro de sátiros, de tema lendario ou mitolóxico e para o que empregaban indumentarias con pelaxes de animais, falos de gran tamaño e outros elementos de utilería.

Semioloxía teatral

Vid. Semioloxía teatral

Semiótica teatral

  Vid. Semioloxía teatral

Semiotización

Proceso polo cal un signo experimenta unha traslación ou readxudicación do seu significado.

Signo escénico

Unidade mínima de significado na posta en escena caracterizada pola súa natureza icónica, múltiple e simultánea.

Signo icónico

Vid. Icono

Símbolo

1. Tipo de signo no que a relación co referente é de carácter arbitrario (por exemplo, o signo lingüístico).
2. Signo que representa unha entidade abstracta. Trátase, neste senso, dunha figura retórica do pensamento empregada para expresar conceptos abstractos a través de signos que sorprenden pola asociación que implican ou que estabelecen unha semiose complexa pola espiral evocadora que xeran.

Sistema consolidado

Sistema teatral que, por ter acadado un certo grao de madurez e desenvolvemento, posúe un funcionamento normal e complexo.

Sistema emerxente

Sistema teatral que, pola súa mocidade ou polas súas múltiples anomalías, non desenvolveu aínda o funcionamento normal de todos os seus factores.

Sistema Stanislavski

Vid. Método  

Sistema teatral

Segundo a Teoría de Polisistemas de Itamar Even Zohar, sistema é unha rede de relacións sociais arredor dunha determinada actividade. O sistema teatral, por tanto, consistirá no conxunto de interrelacións entre os distintos axentes e accións en torno á actividade que denominamos “teatro”.

Skené

Zona do theatron grego onde se realizaba a ficción teatral.

Sombras, Teatro de

Técnica e xénero teatral que consiste na representación de historias empregando figuras que se manipulan detrás dunha tea, que se ilumina pola parte oposta ao público.

Song

Canción introducida como mecanismo de distanciamento no Teatro Épico de Bertodl Brecht.

Stationendrama

Vid. Drama por estacións.  

Stichomythia

Orixinalmente, coincidencia entre a unidade sintáctica e a métrica e tamén intervencións de cada personaxe que ocupa un único verso.

Subtexto

No Método de Konstantin Stanislavski, subtexto é todo aquilo que non está explicitamente escrito no texto dramático pero que serve para definir o personaxe e interpretalo na posta en escena.

Subvención

En sistemas escénicos de intervención pública, é a asignación de recursos económicos desde a Administración aos diversos axentes de produción (compañías privadas, entidades para a exhibición e distribución, etc.).

Suceso

Vid. Acontecemento.  

Supermonicreque

Termo co que Gordon Craig se refire ao traballo da actriz ou actor a partir dun modelo de non-interpretación (non acting) que non pase pola encarnación do personaxe e o estudo psicoloxista que conduciría ao teatro naturalista, senón pola actuación a modo de autómata en mans do director-demiúrgo, procurando así un teatro de arte, antiteatral.

Superobxectivo

Meta final do personaxe, resultante da suma de todos os obxectivos que guían as súas accións na partitura total da obra

Surrealista, Teatro

Estilo teatral das vangardas que se asocia coa lóxica do onírico, coa sobreposición do mundo dos soños.

Suspense

Expectativa concreta de angustia, inquedanza ou preocupación arredor dalgún dos personaxes.