Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Padroni

Vid. Commedia dell’arte

Pappus

Vid. Atelana

Parábase

Procedemento dramático da Comedia Antiga grega, na cal o autor pon en boca dos personaxes do coro diversas intervencións relacionadas coa realidade social da época, sobre o tema ou temas tratados na comedia ou algunha vinganza, denuncia ou crítica que o dramaturgo desexa facer en relación coa súa vida pública.

Paraskenia

Construcións a cada lado da skené no theatron grego.

Paratexto

Vid. Didascalia

Parlamento

Intervención dun personaxe nunha obra dramática.

Párodos

Canción de entrada ou primeira intervención do coro no teatro grego.

Párodos

Co significado de “entrada”, é un termo con aplicacións tanto na arquitectura coma na estrutura da traxedia clásica.

Partitura de acción

No Método de Konstantin Stanislavski, enténdese que as accións de todas as escenas constitúen a historia a través da súa organización a través dun esquema artellado ao modo das partituras musicais.

Partitura de accións

Vid. Dramaturxia

Partitura sonora

Vid. Dramaturxia

Partitura visual

Vid. Dramaturxia  

Paso

Vid. Entremés  

Pata

Vid. Bambolina

Patético, lance

Aristóteles defíneo do seguinte xeito: “O efecto patético consiste nunha acción destrutiva ou dolorosa, como as mortes en escena, as manifestacións de dor, as feridas e cousas polo estilo”.

Pathos

Capacidade da obra para xerar na persoa espectadora algunha emoción, fundamentalmente mágoa ou piedade.

Pedagoxía teatral

Disciplina que se ocupa dos procesos de ensino e aprendizaxe e da animación teatral en ámbitos regrados e non regrados.

Pedagóxico, Teatro

Todo tipo de práctica escénica cuxo obxectivo fundamental é transmitir unha serie de coñecementos, competencias e habilidades a partir dunha experiencia artística escénica.

Peite

Conxunto de reixas e varas dun teatro, situado na parte superior do escenario ou tear .

Pensamento

Na Poética de Aristóteles, é unha das propiedades do obxecto da mímese e un dos elementos formais da traxedia, canda o carácter, o argumento, a expresión, a composición musical e o espectáculo.

Periacto

Dispositivo escénico propio do teatro grego consistente nun prisma xiratorio con pinturas nas súas caras lisas.

Personaxe

Figura ou entidade ficcional que desenvolve as accións do drama e de cuxa presenza depende a progresión do argumento.

Perspectiva escénica

Capacidade que ten un elemento ou conxunto de elementos nunha composición tridimensional para crear un determinado efecto visual ou percepción espacial e que, mediante a variación da súa escala e posición con respecto ao punto de vista do espectador, recrea un contexto, idea ou imaxe vinculada coa concepción real das cousas, para asimilala ou transgredila. […]

Peste

Concepto co que Antonin Artaud compara o teatro no seu libro O teatro e o seu dobre (1938).

Peza ben feita

Fórmula popular de entretemento pola cal os dramaturgos escribíán os seus dramas respectando as clásicas unidades de tempo, espazo e acción.

Pièce bien faite

Vid. Peza ben feita  

Piedade

Vid. Mágoa

Planificación teatral

Acto deliberado de intervención sobre o sistema teatral con intención prospectiva e desde a vontade de mudar as dinámicas do mesmo.

Poiese

Do grego poiesis (ποιησις) “creación”, está na orixe da palabra poesía e, daquela, da poética como disciplina que estuda o proceso de creación literaria a través dunha serie de técnicas concretas sobre as que se teoriza.

Polichinela

Vid. Atelana