Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Nacional, Teatro

1. Conxunto de autores, textos e espectáculos teatrais que simbolizan a nación e, por tanto, aglutinan a través das súas escollas estéticas os valores identitarios básicos dunha comunidade dada.
2. Compañía pública de teatro encargada de pór en escena os textos canónicos nun sistema teatral dado, e, por tanto, de dar carácter institucional aos valores identitarios simbolizados por esas obras.
3. Edificio teatral no que reside a compañía pública de teatro.

Nacionalismo teatral

Ideoloxía nacionalista aplicada á formulación teórica dun teatro nacional concreto, definíndoo a partir das particularidades etnoestéticas atribuídas a unha comunidade nacional determinada que entende o seu teatro diferencial como un aspecto identitario máis.

Ñaque

Vid. Barroco, Teatro

Narración

Referida ás artes escénicas, é a estratexia compositiva que inclúe a diéxese explícita a través do emprego de figuras narradoras. A narración no teatro é propia dos procesos de epización.

Natajara

Vid. Kathakali  

Naumaquia

Tipo de espectáculo propio da Antiga Roma en que se recreaban batallas navais.

Vid. Noh  

Elemento estrutural da intriga situado no medio da obra que implica o desenvolvemento dos distintos fíos causais do argumento e o desencadeamento da acción.

Noh

Drama clásico xaponés do S. XIV que comeza a forxarse a partir de obras anónimas escritas por sacerdotes budistas e sintoístas e que evolucionou a unha forma altamente convencionalizada, con patróns temáticos derivados das fontes relixiosas e de mitos folclóricos.

Norma unitaria

Vid. Tres unidades, Regra das

Novo circo

Vid. Circo