Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Interludio

Peza dramática curta, normalmente de carácter lúdico, introducida entre dous actos e que serve de distensión ou descanso da obra meirande na cal se intercala.

Intermedio

1. Pausa ou descanso no medio dunha representación escénica.
2. Peza breve intercalada entre os actos dunha peza.

Intermezzo

Na ópera e na zarzuela, composición breve ou entretemento dramático cunha duración aproximada de quince minutos entre os actos.

Intérprete

Persoa que desenvolve en escena algunha actividade interpretativa.

Íntimo, Teatro

Teatro de proximidade, onde a proximidade e ás veces a mestura entre os actores e os espectadores favorece que as fronteiras se dilúan e se cree un ambiente de festa, confesión ou de rito celebrativo e comunitario.

Intriga

Vid. Argumento