Produción – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Administradora, Administrador

Persoa física ou xurídica que ten a responsabilidade de xestionar os recursos dun teatro, dun grupo ou dunha compañía.

Alternativa, Sala

Vid. Alternativo, Teatro

Alternativo, Teatro

Modalidade escénica que abrangue un heteroxéneo abano de tendencias estéticas que teñen en común o considerárense a si mesmas opcións diferenciadas do teatro comercial, burgués ou tradicional.

Audición

Proba de selección do elenco, tanto para o teatro coma no medio audiovisual.

Boxiganga

Vid. Barroco, Teatro

Caché

Contía económica estipulada entre unha compañía ou grupo teatral e o representante legal, persoa física ou xurídica dun espazo de exhibición, para a compensación polos servizos prestados polos primeiros nun espazo e período de tempo limitado.

Casting

Anglicismo moi implantado na xiria actoral que fai referencia á proba de selección do elenco, tamén chamada audición.

Centro Dramático

Unidade de creación e produción teatral de carácter público ou semipúblico. En España e Galicia é sinónimo de compañía pública, institucional ou mesmo de teatro nacional.

Circuíto

Rede de carácter público ou privado formalmente constituída co fin de optimizar as fórmulas para a distribución das artes escénicas.

Claque

Conxunto de persoas pagadas por empresarios, artistas ou produtores teatrais para contaxiar cos seus aplausos ou cos seus asubíos unha determinada sensación de éxito ou fracaso nunha representación, en función dos intereses dos mesmos.

Comercial, Teatro

Teatro feito para o chamado gran público ou masa.

Cómica, Cómico da legua

Vid. Barroco, Teatro

Compañía de título

Vid. Barroco, Teatro

Empresa teatral

Entidade para a produción de espectáculos teatrais ou escénicos.

Farándula

Vid. Barroco, Teatro

Fatalidade de custos, Lei de

Norma que rexe o funcionamento económico das artes escénicas, tendente ao déficit debido á lagoa de produtividade que se xera cando os gastos son constantes mentres que os ingresos tenden a diminuír. Esa tendencia obriga a que os modelos de produción nas artes escénicas deban procurar permanentemente fórmulas externas de inxección de capital.

Folla de recadación

Documento que elabora un teatro, unha sala, un festival ou calquera outro espazo de exhibición de espectáculos, no que se reflicten os datos de asistencia en número total de espectadores, total de ingresos por venda de entradas e estruturación do tipo de entradas: xeral, con desconto, convite, etc.

Gangarilla

Vid. Barroco, Teatro

Garnacha

Vid. Barroco, Teatro

Lagoa de produtividade

Segundo se enuncia na Lei de fatalidade de custos enunciada por Baumol e Bowen, a lagoa de produtividade ten que ver co déficit inherente ao modelo produtivo das artes escénicas.

Lei de Baumol

Tamén chamada Efecto Baumol ou Lei de Baumol e Bowen. Vid. Fatalidade de custos, Lei de

Mecenado

Modelo de protección artística e fomento das artes consistente no financiamento e promoción dun artista concreto e a súa obra a través da garantía de compra, o sustento económico, o fornecemento de recursos vitais ao artista ou a residencia como garante da continuidade da produción.

Mecenas

Entidade gobernamental ou persoa con recursos económicos, simbólicos e sociais capaz de brindar protección e capital a artistas en xeral e a compañías escénicas en particular para garantir que a súa actividade artística se desenvolva con normalidade.

Mercado

Na Teoría de Polisistemas, de Itamar Even-Zohar, é o factor que representa a canle na que produtores e consumidores intercambian os produtos teatrais. No sistema teatral, o mercado é un conxunto de actividades vencelladas coa adquisición do capital simbólico e social do teatro a través do investimento de capital económico.

Ñaque

Vid. Barroco, Teatro

Produto

Na Teoría de Polisistemas, de Itamar Even-Zohar, é o factor que representa a consecuencia concreta e elaborada da función de produción. No sistema teatral, produto é un texto escénico ou dramático rematado e completo, producido e consumido en función das precondicións impostas polo repertorio.

Proxecto escénico

Ferramenta propia da planificación cultural aplicada ás artes escénicas a través da cal se delimitan tarefas e recursos, así coma a súa organización no tempo e no espazo, co fin do lograr tanto un obxectivo artístico, coma a mellora económica, unha mudanza no modelo de produción, a difusión da obra ou a compañía, a procura de espectadores ou mesmo un propósito político-cultural máis amplo.

Rede

Vid. Circuíto

Representación

1. Posta en escena. Exhibición da obra ante o público.
2. Mímese. Ficción creada a través da posta en escena.
3. Resultado do proceso de construción do significado global da posta en escena a través de signos escénicos.

Subvención

En sistemas escénicos de intervención pública, é a asignación de recursos económicos desde a Administración aos diversos axentes de produción (compañías privadas, entidades para a exhibición e distribución, etc.).