Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Mudras

Vid. Kathakali

Mundo posíbel

Vid. Mundos posíbeis, Teoría dos

Mundos posíbeis, Teoría dos

Proposta teórica que trata de explicar a formula compositiva da ficción, entendendo que todo construto ficcional xera un mundo diferente do mundo real en termos semánticos, cunhas normas de funcionamento xeradas pola propia organización da ficción determinada por modos de enunciación específicos dos discursos artísticos.

Musical, Interludio

Vid. Interludio