Teoría – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Efecto de realidade

Vid. Ilusión

Emisión implícita

Concepto teórico que sería correlativo ao de recepción implícita.

Enunciación dramática

Acción de producir a mensaxe do drama ou texto dramático.

Enunciación escénica

Acción de producir a mensaxe da posta en escena así coma os mecanismos compositivos necesarios para que se produza tanto o proceso de semiose coma a súa interpretación por parte do público. A característica fundamental da enunciación escénica é a súa diversidade e complexidade vencellada ao carácter múltiple e simultáneo dos signos escénicos e á presenza de múltiples fontes de emisión para efectualos.

Épico, Teatro

Fórmula pola que é coñecida a proposta teatral de Bertold Brecht, de contido marcadamente antiaristotélico.

Epización

Procedemento propio do teatro occidental a partir da segunda metade do século XIX polo cal foron abandonándose progresivamente algunhas das estruturas dramáticas máis características para introducir no drama estruturas propias da épica.

Espazo ausente

Vid. Espazo dramático  

Espazo baleiro

Espazo escénico que practicamente non contén escenografía e que logra xerar a ficción espacial a través de moi poucos elementos ou exclusivamente a través da presenza visíbel das figuras.

Espazo diexético

Lugar ou lugares nos que se sitúa a historia ou fábula e nos que acontecen as accións dos personaxes.

Espazo dramático

Estruturación espacial a través da cal o drama organiza e distribúe o espazo ou espazos diexéticos co fin de seren significados a través do espazo escénico.

Espazo latente

Vid. Espazo dramático

Espazo múltiple

Vid. Espazo dramático

Espazo patente

Vid. Espazo dramático

Espazo simultáneo

Vid. Espazo dramático

Espazo sucesivo

Vid. Espazo dramático

Espectadora ou Espectador implícita

Vid. Recepción implícita

Espectadora, Espectador

Cada unha das persoas que participan na recepción escénica.

Estásimo

Parte do “canto coral”, á súa vez parte estrutural da traxedia, canda o prólogo, o episodio e o éxodo.

Estética teatral

Disciplina que estuda a relación entre os tradicionais conceptos de beleza ou pracer e o teatro e as artes escénicas. A estética teatral, por tanto, refírese aos fundamentos filosóficos para o estabelecemento do valor das artes escénicas, e a súa evolución histórica.

Estrañamento

Vid. Distanciamento, Efecto de

Éxodo

É unha das partes estruturais da traxedia, canda o prólogo, o episodio e a parte coral.

Expectativa

Vid. Horizonte de expectativas

Expresión

Segundo Aristóteles, composición dos versos.