Teatro – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Padroni

Vid. Commedia dell’arte

Pappus

Vid. Atelana

Párodos

Co significado de “entrada”, é un termo con aplicacións tanto na arquitectura coma na estrutura da traxedia clásica.

Polichinela

Vid. Atelana

Polílogo

Interacción lingüística na que interveñen varias persoas, ou diálogo con máis de dous interlocutores.

Posdrama

Vid, Posdramático, Teatro  

Posdramaticidade

Condición do teatro posdramático e dos seus derivados. Conxunto de características inherentes ao posdrama.

Posdramático, Teatro

Termo co que se designa unha modalidade teatral que constrúe a posta en escena desde unha vontade desxerarquizadora dos distintos signos, xerando así espectáculos nos que a noción tradicional de “texto” se revisa e nos que cobran valor os modos de significación estritamente escénicos.

Posta en escena

Concepto que aparece a mediados do século XIX para facer referencia a un novo xeito de organizar e concibir a profesión teatral responsable da realización dun espectáculo teatral.

Prohedria

Asentos de honra, mellor acondicionados e situados nas primeiras ringleiras do koilon.

Proskenion

Estrado que se situaba por diante da parede da skené onde os actores actuaban.