Teatro – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Épico, Teatro

Fórmula pola que é coñecida a proposta teatral de Bertold Brecht, de contido marcadamente antiaristotélico.

Epización

Procedemento propio do teatro occidental a partir da segunda metade do século XIX polo cal foron abandonándose progresivamente algunhas das estruturas dramáticas máis características para introducir no drama estruturas propias da épica.

Escenificación

Vid. Posta en escena  

Escenoloxía

Disciplina que estuda a posta en escena.

Espectáculo

Forma de exhibición que, na súa modalidade artística, dá lugar aos distintos tipos de artes escénicas ou da representación: teatro, danza, ópera, circo, etc. Tamén son espectáculos, pero non artes escénicas, as actividades que implican a copresenza dun público que observa unha acción exhibida (deportes, ritos, accións colectivas, etc.).

Estaribel

Plataforma elevada para realizar unha representación na rúa ou nun espazo público.

Estrañamento

Vid. Distanciamento, Efecto de