Historia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Lazzo, Lazzi

Vid. Commedia dell’arte

Libro de apuntador

Vid. Apuntadora, Apuntador

Lilá

Vid. Kathakali  

Loa

Especie de prólogo ou preludio dunha representación escénica empregada para estabelecer un contacto co espectador e captar a súa benevolencia con respecto a aquilo que vai observar. Nos séculos XVI e XVII tamén podían servir para explicar o argumento da peza e nalgún caso puido servir de instrumento para gabar a unha certa personalidade ilustre ou para festexar un determinado acontecemento histórico e social.