Teoría – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Mediación

1. Accións destinada a permitir a participación dos diferentes axentes no sistema artístico en cuestión, neste caso o sistema teatral. 2. Procedemento compositivo vinculado coa narración a través do cal se constrúe unha instancia enunciativa que xera a ficción.

Mediadora ou mediador

Vid. Mediación  

Medio

Vid. Mediación  

Melodía

Na Poética de Aristóteles, un dos medios da imitación, canda a palabra e o ritmo.

Metadrama

Vid. Metateatro  

Metateatro

Forma de metaficción especificamente teatral na que o propio teatro forma parte da construción do mundo posíbel dramático xerando unha estrutura complexa na que o teatro contén o propio teatro.